pl

Dotacje

Dotacja_PO IR_Działanie 3.2.1

Firma AGMAR S.A. realizuje projekt pn. "Wykorzystanie wyników prac B+R, przeprowadzonych w przedsiębiorstwie AGMAR, do wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych produktów".
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Całkowita wartość projektu wynosi 14 426 500,00 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, czyli 8 655 900,00 zł. 
Celem Projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu uruchomienia produkcji znacząco ulepszonych produktów : szaf serwerowych i telekomunikacyjnych. Planowana realizacja projektu obejmuje okres 2016-2018r.

Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito